1. Atsiliepimų pateikimas yra postmoderuojamas, t.y. moderatorius tikrina atsiliepimus, įskaitant atsiliepimus pagal gavėjo prašymą, po to, kai atsiliepimas buvo viešai paskelbtas. Mes a priori pasikliaujame jūsų sąžiningumu ir korektiškumu. Atsiliepimas turi būti susijęs su tiesioginiais atsiliepimo autoriaus ir naudotojo, apie kurį paskelbtas atsiliepimas, santykiais, tačiau neturi būti paremtas nepatikima informacija arba informacija, apie kurią atsiliepimo autorius sužinojo iš nežinomų šaltinių arba šaltinių, kurių negalima patikrinti.

 

2. Šalių, teikiančių atsiliepimus, prieštaravimus, įrodymus ir t.t., adresatas pirmiausia yra ne „Lardi-Trans“ administracija, bet transporto bendruomenė. Atsiliepimas turi būti susijęs su tiesioginiais atsiliepimo autoriaus ir naudotojo, apie kurį paskelbtas atsiliepimas, santykiais, tačiau neturi būti paremtas nepatikima informacija arba informacija, apie kurią atsiliepimo autorius sužinojo iš nežinomų šaltinių arba šaltinių, kurių negalima patikrinti.

 

3. „Lardi-Trans“ moderatorius nevertina atsiliepimų „teisingumo“ kategorijose (moderatorius neturi galimybių ir įgaliojimų detaliai įsigilinti į santykius tarp šalių, išskyrus tas, kurias suteikia „Lardi-Trans“ svetainė ir forumas). Tuo pat metu „Lardi-Trans“ sveikina viešus tiek autoriaus, tiek atsiliepimo gavėjo pasisakymus, nurodydant konkrečių aplinkybių atitikimą ar neatitikimą tikrovei su įrodymų ir argumentų pateikimu.

 

4. Atsakomybė už atsiliepimo turinį tenka jį paskelbusiam naudotojui, kuris pagal galiojančius Ukrainos įstatymus, yra atitinkamo informacinio pranešimo (atsiliepimo) autorius.

 

5. Asmeniui, skleidžiančiam informaciją, tenka pareiga įrodyti jos patikimumą ir teisingumą, ginčijamo atšaukimo teisme atveju pagal Ukrainos įstatymus. Vertybinių sprendimų taip pat negalima paneigti ar įrodyti, nes jie yra asmeninė atsiliepimo autoriaus nuomonė; tik faktinės aplinkybės gali būti „atitinkantys“ arba „neatitinkantys“ tikrovę. Be to, „Lardi-Trans“ nėra teisminė institucija ir nėra įgaliota iš esmės išspręsti ginčo tarp naudotojų.

 

6. Remdamasis neįmanomumu patikrinti atsiliepimo informacijos patikimumo ir teisingumo, moderatorius vertina atsiliepimus pagal sąžiningumo kriterijus, atitinkamumo galiojančių Ukrainos įstatymų reikalavimams ir galiojančių Ukrainos įstatymų, „Lardi-Trans“ Naudotojo sutarties ir „Lardi-Trans“ Atsiliepimų pateikimo taisyklių pažeidimų buvimą ar nebuvimą.

 

7. Atsiliepimas gali būti ištrintas tuo atveju, jei:

7.1 jei moderatorius turi pagrindų pagrįstai manyti, kad atsiliepimo autorius jį paskelbė nesąžiningais tikslais;

7.2 jeigu atsiliepime yra įžeidimų ir grasinimų, keiksmažodžių ir (arba) paslėptų keiksmažodžių (visų pirma, bet neišimtinai nešvankių žodžių (frazių), kurių atskiros raidės yra pakeistos kitais simboliais) rasinio, tautinio ir religinio priešiškumo propagandos, taip pat kitų pareiškimų, pažeidžiančių galiojančius Ukrainos įstatymus;

7.3 jei įsigalioja Ukrainos teismo sprendimas dėl informacijos, pateiktos „Lardi-Trans“ svetainėje paskelbtame atsiliepime, melagingumo ir (arba) jos paneigimo.

 

8. Naudotojų atsiliepimai visiškai ištrinami, pasikeitimu naudotojo profilyje asmens-verslininko identifikavimo kodo ar juridinio asmens OKPO kodo atveju, tai liudyja apie verslo subjekto pasikeitimą.

 

9. Iš pradžių daroma prielaida, kad atsiliepimo autorius yra sąžiningas. Moderatorius gali nagrinėti nesąžiningumo klausimą:

 1. dėl neigiamų atsiliepimų — atsiliepimo gavėjo iniciatyva, išskyrus kai atsiliepime yra įžeidimų. Įžeidžiantys atsiliepimo pasisakymai (įskaitant tolesniuose autoriaus komentarose) yra besąlygiškas pagrindas pašalinti atsiliepimą, neatsižvelgiant į klausimo esmę;
 2. dėl teigiamų atsiliepimų — savo ir (arba) bet kurio Naudotojo iniciatyva.

 

10. Nagrinėdamas atsiliepimo nesąžiningumo klausimą iškilus ginčui ar kilus abejonėms dėl pateiktos informacijos patikimumo, moderatorius turi teisę paprašyti autoriaus pateikti dokumentų, patvirtinančių atitinkamus autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykius, kopijas, kad remiantis gautais dokumentais būtų galima priimti sprendimus dėl sąžiningumo, jei atsiliepimo autorius nepridėjo dokumentų iš pradžių. Dokumentų atsiliepimo autoriu nėra privalomas, jei atitinkami atsiliepimo šalių santykiai patvirtinami duomenimis, susijusiais su atitinkamos paraiškos įforminimų Svetainėje ir jos kitos šalimi akceptavimu.

 

11. Vertindamas nesąžiningumą paskelbtame atsiliepime, moderatorius gali atsižvelgti, visų pirma, bet neišimtinai, į sekančius faktorius:

 1. atsiliepime aiškiai ir objektyviai nustatytas informacijos (faktų) nepatikimumas;
 2. trūksta įrodymų apie autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykių buvimą;
 3. atsiliepimo autorius nepateikė, pagal atitinkamą užklausą, jokių dokumentų, kuriuose nurodomi bet kokie autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykiai;
 4. atsiliepimo gavėjo pareiškimai apie parašų/antspaudų dokumentuose, kuriuos pateikė atsiliepimo autorius, neautentiškumą, jei „Lardi-Trans“ moderatorius turi pakankamai pagrindo manyti, kad tokie teiginiai yra teisingi;
 5. autorius pateikia daugiau nei vieną atsiliepimą dėl vieno pervežimo;
 6. atsiliepime yra įžeidimų;
 7. šalių tarpusavio santykių ir santykių su kitais „Lardi-Trans“ naudotojais istorija.

 

12. Piktnaudžiavimas teise skelbti atsiliepimus gali būti atimtas. Pagrindais išjungti galimybę skelbti atsiliepimus yra sisteminiai nesąžiningumo pasireiškimai skelbiant atsiliepimus visų pirma, bet neišimtinai, masinis skelbimas ir (arba) susisiekimas su kitais Naudotojais su pasiūlymais paskelbti nepatikimus atsiliepimus. Teisės teikti atsiliepimus atėmimo terminas nustatomas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į visas „Lardi-Trans“ nuožiūra aplinkybes.

 

13. „Lardi-Trans“ nėra teisminė instancija ir nėra ekspertinė institucija. Ginčytinose situacijose moderatoriaus nuomonė vertinant (ne)sąžiningumą iš pradžių laikoma neskundžiamu asmeniniu sprendimu, ne ginčo išsprendimui ar jo panaudojimui kaip įrodymui, bet atsiliepimo „Lardi-Trans“ svetainėje atvaizdavimo klausimui išspręsti.

 

14. Moderatoriui priėmus sprendimą, „Lardi-Trans“ administracija gali pasirinktinai peržiūrėti sprendimus ir toliau diskutuoti apie atsiliepimo aktualumą išimtinai savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai atsirado naujai paaiškėjusių aplinkybių (teismo sprendimą ir pan.). Atsiliepimo šalims neribojama teisė teikti tolesnius pareiškimus visuomenei.

 

15. Skelbent neigiamą atsiliepimą, „Lardi-Trans“, vadovaudamasis Ukrainos įstatymais, visais atvejais suteikia atsiliepimo gavėjui galimybę viešai atsakyti, dėl kurio turėtų būti naudojamasi komentarų funkcionalumu, kad būtų galima paneigti neigiamą informaciją, nurodant konkrečius faktus, susijusius su klausimo esme. Komentarai yra moderuojami, įžeidimai ir nekonstruktyvus „fleimas“ gali būti pašalinti.

 

16. Atsiliepimo autorius turi principinę teisę atšaukti savo atsiliepimą.

 

17. „Lardi-Trans“ visada palankiai vertina draugišką ginčų sprendimą ir taip pat visada vykdo atitinkamos jurisdikcijos teismų sprendimus

 

18. Skundų prieš naudotojus pateikimo ir nagrinėjimо taisyklės:

 1. „Lardi-Trans“ svetainėje registruoti naudotojai turi galimybę pateikti skundą prieš kiekvieną „Lardi-Trans“ naudotoją.
 2. Skundo pateikimo pagrindai gali būti: fiktyvi registracija, neatitikimas „Krovinio savininkas“ statusui, nepatikima registracijos informacija, pakartotinė registracija, informacijos paskelbimo svetainėje taisyklių pažeidimas.
 3. Pateikimas skundo prieš naudotoją, lydi naudotojo duomenų, jo nurodytų „Lardi-Trans“ svetainėje, patikimumo ikrinimą, ir svetainės administracijos nuožiūra, patikrinimas registracijos dokumentų buvimą.
 4. Skundai prieš naudotoją dėl negavimo apmokėjimo už pervežimą, sukčiavimo, neteisingo elgesio ir dėl kitų priežasčių iš esmės nėra nagrinėjami, nes naudotojų skundai su tokiais pareiškimais vykdomi pateikus neigiamą atsiliepimą apie naudotoją „Lardi-Trans“ svetainėje.
 5. Administratoriaus sprendimas dėl skundo yra galutinis ir neskundžiamas. Svetainės administratorius gali atmesti bet kokį skundą, nenurodydamas priežasties.
 6. Paskelbimas daugiau nei 10 skundų per para „Lardi-Trans“ svetainės administracija gali vertinti kaip Naudotojo sutarties taisyklių pažeidimą ir tai gali vesti prie blokavimo galimybės pateikti skundus tam tikram laikotarpiui ar neribotam laikui.
 7. Neleidžiama pateikti skundų turint nesąžiningų ketinimų ar siekiant pakenkti „Lardi-Trans“ svetainės naudotojui. Nustačius skundų pateikimo nesąžiningų ketinimų faktą arba siekiant pakenkti „Lardi-Trans“ svetainės naudotojui, teisė teikti skundus taip pat gali būti blokuojama tam tikram laikotarpiui ar neribotam laikui.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-10-29