1. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიცავს თქვენსა და ჩვენს შორის თქვენს პირად მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის შესახებ შეთანხმებას და წარმოადგენს მომხმარებლის შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.
ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოქმედება ვრცელდება LARDI-TRANS.COM-ის საიტზე და მის სერვისებზე, აგრეთვე დანართებზე ოპერაციული სისტემა Android და IOS მოწყობილებისთვის, მაგრამ ამ პოლიტიკის 16-19 პუნქტებში მითითებული სპეციფიკის გათვალისწინებით.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ მოქმედებს სხვა კომპანიებისა და კერძო პირების მიერ შეთავაზებულ მომსახურებებზე (მათ შორის პროდუქტებსა თუ საიტებზე, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს ძიების შედეგად), საიტებზე, რომლებიც იყენებენ LARDI-TRANS.COM-ის სერვისებს და სხვა რესურსებს, სადაც მივყავართ ჩვენს ბმულებს. აგრეთვე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ მოიცავს ინფორმაციასთან მუშაობის წესებს იმ გარე კომპანიებისა და ორგანიზაციების, რომლებიც რეკლამირებას უწევენ ჩვენს მომსახურებას და გამოიყენებენ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა ქუქი-ფაილები, პიქსელური ტეგები და სხვა.

 

მოცულობა, კატეგორიები და მონაცემთა წყაროები
 
2. ჩვენს განკარგულებაში შეიძლება აღმოჩდეს შემდეგი მონაცემები თქვენზე:
 1. ინფორმაცია, თქვენს მიერ მიწოდებული სააღრიცხვო ჩანაწერებისა და მონაცემთა შემდგომი განახლების შესახებ (სახელი, მამის სახელი, გვარი, იდენტიფიკაციური ნომერი ფიზიკური პირების სახელმწიფო რეესტრიდან (გადასახადის გადამხდელის სააღრიცხვო ბარათის ნომერი); ელექტრონული ფოსტის მისამართები, ტელეფონის ნომრები, იდენტიფიკატორები სხვადასხვა საინფორმაციო სისტემებში; ფიზიკური პირის მეწარმედ რეგისტრაციისას მითითებული მისამართი, ინდივიდუალური მეწარმის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის სხვა მონაცემები, თქვენი, როგორც ინდივიდუალური მეწარმეს, საქმიანობის სხვა მონაცემები (მაგალითად, ლიცენზიის ნომრები), რომლებიც იძლევა აგრეთვე თქვენი, როგორც ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას;
 2. ინფორმაცია, მიწოდებული თქვენს მიერ, საიტის ან/ანდა სერვისების მოხმარების დროს (მათ შორის, სატვირთო გადაზიდვებისთვის განაცხადების განთავსებისას, ჩანაწერის შეტანისას გამოკითხვის ფორმებში, უკუკავშირის ფორმების, გამოხმაურებების განთავსების, ფორუმში შეტყობინებების, მიმოწერის, მხარდაჭერის მომსახურებასთან სატელეფონო საუბრების და ა.შ.);

 3. მონაცემები, გამომდინარე (ავტომატური გენერირების შედეგი) თქვენს მიერ საიტების ან/და სერვისების მოხმარებით (სააღრიცხვო ჩანაწერების რეგისტრაციის თარიღი და დრო, საიტის სტუმრობის თარიღი და დრო; მონაცემები საიტის მოხმარების შესახებ, ნანახი გვერდების, ბმულებზე გადასვლის, საძიებო მოთხოვნებძე და ა.შ.; მონაცემები ტექნოლოგიებზე, რომელიც თქვენს მიერ იქნა გამოყენებული საიტის წვდომისთვის: თქვენს ინტერნეტ პროვაიდერზე, IP-მისამართზე, საიტის წვდომისთვის ელექტრონული მოწყობილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფისათვის მახასიათებლები და პარამეტრები).

 

დამუშავების მიზანი და თქვენი პერსონალურ მონაცემთა მოხმარების წესრიგი

 

3. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი მონაცემები შემდეგი მიზნით:

 1. გაგიწიოთ სათანადო მომსახურების უზრუნველყოფა;

 2. ჩვენი სერვისებით მომხმარებლთა დაინტერესების შეფასება, საიტის ახალი სერვისებისა და განახლებების შესახებ ინფორმირება;

 3. დავების და რთული სიტუაციების მოგვარება;

 4. ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნა თქვენი სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად;

 5. ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, საგადასახადო კანონმდებლობასთან, სხვა ფინანსურ და ადმინისტრაციულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა;

 6. სხვა მიზნები, რაზეც დამატებით მოგაწვდით თქვენ, სპეციფიკური ინფორმაციის მოთხოვნით, თქვენი სათანადოდ ინფორმირებული თანხმობით.

 

4. ჩვენ გაძლევთ შესაძლებლობას, აირჩიოთ თქვენი შეხედულებისამებრ, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შეტყობინებების მიღების პარამეტრები გარკვეული სახის შეტყობინებებისათვის (მაგალითად, ფასიანი მომსახურების საფასურის გადახდის დამთავრებისას ან პარტნიორებთან სხვა მომხმარებლების დამატებით); თუმცა თქვენ ეთანხმებით, რომ სხვა შემთხვევაში ვერ შეძლებთ აირჩიოთ შეტყობინების მიღების პარამეტრები. თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერების აქტიურობის მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ტექნიკური და ადმინისტრაციული შეტყობინებების გაგზავნისთვის.

 

5. თქვენი პირადი მონაცემები შედის პირად მონაცემთა ბაზაში "მომხმარებელი", რომლის მფლობელი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობით საზოგადოება «ლარდი» (კოდი  EGRPOU 30516477 ) (ოტაკარ იაროშის ქუჩა, 24-ბ, ხარკოვი, 61072, უკრაინა). ჩვენ ვაწარმოებთ მომხმარებლების მონაცემთა დამუშავებას სერვერებზე, რომლებიც მდებარეობს მისამართით: სოსნინების ოჯახის ქუჩა, 13ბ, ქ. კიევი, უკრაინა. ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენს უფლებას იცოდეთ სერვერების ახალი ადგილმდებარეობა.

 

6.თქვენი პირადი მონაცემების შენახვისა და დამუშავების შესახებ თქვენი თანხმობა მოქმედებს თქვენი ანგარიშის აქტივობის (მოქმედების) მთელი პერიოდის განმავლობაში (დარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის — საიტის ხელმისაწვდომობის პერიოდში ან/და მომსახურების გამოყენებაზე) და 3 (სამი) წლის განმავლობაში მითითებული პერიოდის შემდეგ.

თქვენი უფლებები, როგორც პირადი მონაცემთა სუბიექტის, დადგენილია "პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ უკრაინის კანონის" მე -8 მუხლის დებულებებით. კერძოდ, თქვენ გაქვთ უფლება:

 1. ინფორმაციის შეგროვების წყაროს და თქვენი პირადი მონაცემების ადგილმდებარეობის ცოდნა, მათი დამუშავების მიზნები, პირად მონაცემთა მფლობელის ან განმგებლის ადგილსამყოფელი ან უფლება გაქვთ გასცეთ სათანადო დავალება ამ ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირების მიერ,, კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა;

 2. პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობის პირობების შესახებ ინფორმაციის მიღება, მათ შორის ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ, რომლებსაც გადაეცემათ პირადი მონაცემები;

 3. პირადი მონაცემთა წვდომის;

 4. მიიღოთ, არა უგვიანეს ოცდაათი კალენდარული დღისა მოთხოვნის წარდგენის დღიდან, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, პასუხი თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე და ასევე მიიღოთ შინაარსი ასეთი პირადი მონაცემების;

 5. მოტივირებული მოთხოვნების წარდგენა თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების წინააღმდეგ;

 6. წარმოადგინოთ მოტივირებული მოთხოვნა პირად მონაცემთა შეცვლაზე ან განადგურებაზე პირადი მონაცემების ნებისმიერი მფლობელის ან განბგებლის მიერ, თუ ეს მონაცემები დამუშავებულია უკანონოდ, ან არ არის სანდო;

 7. პირადი მონაცემების უკანონო დამუშავების დასაცავად და შემთხვევითი დაკარგვის, განადგურების, ზიანის, განზრახ დამალვასთან დაკავშირებით, არ წარდგენის ან არადროული მათი წარდგენის შემთხვევაში, ასევე მონაცემთა წარდგენის დასაცავად, რომელიც არის არასანდო ან ფიზიკური პირის . პატივის, ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი.

 8. მიმართოთ პირადი მონაცემების დამუშავებაზე საჩივრით უფლებამოსილ პირს ან სასამართლოს;

 9. პირადი მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში სამართლებრივი დაცვის საშუალებების გამოყენება;

 10. თანხმობის მიღებისას შეიტანოთ დათქმები პირადი მონაცემების დამუშავების უფლების შეზღუდვაზე;

 11. პირადი მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება;

 12. პირადი მონაცემების ავტომატური დამუშავების მექანიზმის ცოდნა;

 13. დაცვა ავტომატიზირებული გადაწყვეტილებისაგან, რომელსაც აქვს სამართლებრივი შედეგები.

 

უსაფრთხოება

 

7. ჩვენ ვიღებთ ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რათა დაცულიქნას თქვენი კონფიდენციალური ინფორმაცია მესამე პირების მიერ არასანქცირებული ქმედებებისგან. ჩვენი მხრიდან, თქვენი პირადი მონაცემთა ხელმისაწვდომობა აქვთ თანამშრომლებისა და სანდო პირების შეზღუდულ რაოდენობას, ვისთვისაც აუცილებელია ეს ინფორმაცია, ჩვენი სახელით მონაცემების დამუშავებისათვის და წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით პირდაპირ გათვალისწინებული მიზნებისათვის. ყველა მათგანი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალურობა და აღნიშნული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში ექვემდებარებიან დისციპლინარულ, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ ან/და სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

 

8. თქვენი კონფიდენციალური ინფორმაციის წვდომისთვის შეიძლება განხორციელდეს ავტორიზაცია ჩვეულებრივი სისტემით, თქვენი ლოგინისა და პაროლის გამოყენებით. უსაფთხოების უზრუნველყოფაზე თქვენი დაუდევრული დამოკიდებულების გამო, მესამე პირებს შეუძლიათ მიიღონ არასანქციონირებული წვდომის უფლება, თქვენს ინფორმაციაზე, რისთვისაც ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი.

 

 

თქვენს მიერ ინფორმაციის გავრცელება

 

9. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ როდესაც თქვენ (ფირმა) გვაწვდით ინფორმაციას საიტზე სააღრიცხვო ჩანაწერების რეგისტრაციის დროს და მომსახურების ფარგლებში (კერძოდ, მაგრამ არა გამორიცხვით, როდესაც ფირმის სახელით საიტზე განთავდება განაცხადები გადაზიდვისათვის შემოთავაზებულ ტვირთებზე ან/და თავისუფალ სატვირთო ტრანსპორტზე) ზოგიერთი პერსონალური მონაცემები (კერძოდ, მაგრამ არა გამორიცხვით, სახელები, მისამართები, ტელეფონის ნომრები, შეტყობინებების სისტემებში იდენტიფიკატორები და ა.შ.) ლეგიტიმურად ვრცელდება (გადაეცემა) შეუზღუდავი რაოდენობის ადამიანებზე.

10. თქვენ აღიარებთ იმას, რომ ჩვენი საიტისა და სერვისების არსი ითვალისწინებს საქმიანი ინფორმაციის გავრცელების და გაცვლის ძირითად მიზანს, რომელთაგან ზოგი - პირადი მონაცემების განსაზღვრაშია; და რომ, შესაბამისად, თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერების რეგისტრაცია საიტზე და სერვისების გამოყენება ნიშნავს ინფორმაციის გავრცელებას პირველ რიგში თქვენს მიერ და თქვენს ინტერესებში, რისთვისაც ჩვენ გთავაზობთ ტექნიკურ პლატფორმას.

11. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, თქვენ იძლევით გარანტიას და ადასტურებთ თქვენ სრულ თანხმობას — და, საჭიროების შემთხვევაში, პირადი მონაცემების შესაბამისი სუბიექტების სწორად ინფორმირებული თანხმობას — ზემოთ აღწერილ მონაცემთა საჯარო გავრცელებაზე, და გარდა ამისა, სერვისებისა და მონაცემთა საჯარო გავრცელების არსის ჩათვლით. ადასტურებთ ობიექტური აუცილებლობის არარსებობას და აგრეთვე, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია, დამატებითი სპეციალური შეტყობინებები ჩვენგან ზემოთაღნიშნული პირად მონაცემთა გადაცემაზე მესამე პირებისთვის.

12. გარკვეული ინფორმაციის წვდომის კონტროლის მიზნით (მაგალითად, მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის, სააღრიცხვო ჩანაწერების გვერდის ნახვა), ჩვენ ვთავაზობთ ფასიანი სერვისების მომხმარებლებს დამატებით სერვისს “კონფიდენციალურობის პარამეტრები”. ეს ფუნქცია პრინციპულად არ არის განკუთვნილი პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობის მართვისთვის და საშუალებას იძლევა, მხოლოდ მომხმარებლების შეხედულებისამებრ მომხმარებლის მიერ გავრცელებული ბიზნეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ოპტიმიზაციაზე. ასევე, ჩვენი საიტის კონცეფციის გათვალისწინებით, როგორც საქმიანი ინფორმაციის გავრცელების და გაცვლის პლატფორმის, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ ანდა გავაუქმოთ ზემო აღნიშნული სერვისი.

13. ზოგიერთ შემთხვევაში (კერძოდ, რომ მოგაწოდოთ სხვა ფირმებზე გამოხმაურების განთავსების უფლება, თქვენი ბალის ასაწევად “საიმედოობის რეიტინგში”) ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ თქვენგან, როგორც აუცილებელი პირობა, თქვენი ფირმის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის (სკან-) ასლის წარდგენა (საიტზე თქვენი “დოკუმენტები” -ს ჩატვირთვის გზით). იმ შემთხვევაში, თუ მოწმობა შეიცავს თქვენს მისამართს, როგორც მეწარმეს რეგისტრაციის მისამართს, ჩვენ გირჩევთ, გამოიყენოთ, თქვენი შეხედულებისამებრ, კონფიდენციალურობის პარამეტრები სპეციალურად “დოკუმენტები”-ს სერვისისთვის (მაგალითად, მითითებული კონკრეტული დოკუმენტის წვდომის დონე “პარტნიორები”-ს ან “მხოლოდ ჩემი კომპანია”-ს დაყენება); ეს გავლენას არ მოახდენს თქვენი რეიტინგის ბალის და გამოხმაურებების განთავსების შესაძლებლობაზე.

 

ჩვენს მიერ ინფორმაციის გავრცელება

 

14. ჩვენ შეგვიძლია მესამე პირებს მივაწოდოთ თქვენი პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობა მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 1. თქვენი სპეციალური თანხმობით. ყველა შემთხვევაში, რაც პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული მომხმარებლის შეთანხმებაში, ჩვენ ცალკეული სახით მოვითხოვთ თქვენს თანხმობას.

 2. იმ ზომების ფარგლებში, რაც ეხება ყველა მომხმარებელს, ყველა მომხმარებელის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, თქვენი ჩათვლით. თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერების გვერდზე ჩვენ ვათავსებთ არამხოლოდ საიტზე თქვენი რეგისტრაციის თარიღს, არამედ თქვენი საიტზე ბოლოს ყოფნის თარიღსა და დროს. ეს ფუნქცია ხელს უწყობს გამჭვირვალობის შექმნას საქმიან ურთიერთობებში მომხმარებლებს შორის, მოქმედებს ყველა მომხმარებელზე და მიღებულ იქნა მომხმარებლებთან განხილვის საფუძველზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მომავალში საჭიროებისამებრ დავნერგოთ მსგავსი ფუნქვიები ყველა მომხმარებლისთვის ერთდროულად, საჯარო კონსულტაციების ჩატარებით ფართო რაოდენობის მომხმარებლისთვის საიტის ფორუმზე.

 3. გარე დამუშავებისთვის ჩვენი კონტროლის ქვეშ. ჩვენ შეგვიძლია წარვუდგინოთ წვდომა ჩვენს კონტრაქტორებს, სანდო პირებს, მონაცემთა დასამუშავებლად მხოლოდ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განსაზღვრულ მიზნებთან დაკავშირებით, იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ შესრულებული იქნება კონფიდენციალურობის ვალდებულებები და ყველა საჭირო უსაფრთხოების მოთხოვნები, ჩვენი პასუხისმგებლობით.

 4. კანონიერების და საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად. ჩვენ შეგვიძლია წარვადგინოთ თქვენზე ინფორმაციის მისაწვდომობა, თუ ჩვენ გვაქვს საკმარისი საფუძველი კეთილ სინდისიერად ჩავთვალოთ  რომ ინფორმაციის ასეთი გამოყენება აუცილებელია: (1) საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვისათვის (უმაღლესი იურუდიული ძალის მქონე საუწყებო ინსტრუქციების ჩათვლით, შესაბამის ტერიტორიებზე), სამართლებრივი ან სხვა სახელმწიფო ორგანოების დანიშნულების, რომლებიც ექვემდებარება იძულებით აღსრულებას; ან/და (2) გამოვლენის, აცილების ან/ანდა სხვა ზომების მიღება თაღლითობის წინააღმდეგ, არაკანონიერი, არაკეთილსინდისიერი მოქმედებების, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ლარდი ტრანსი-ს მომხმარებლების ინტერესებს ან/ანდა საზოგადოებრივ წესრიგს.

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა

 

15. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება საჭიროებდეს გადახედვასა და განახლებას. ჩვენ პრინციპულად არ შევზღუდავთ თქვენს უფლებას თქვენი აშკარა თანხმობის გარეშე. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ამ გვერდზე იქნება გამოქვეყნებული, მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში ჩვენ განვახორციელებთ უფრო ფართო შეტყობინებებს.

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თავისებურებები

 

16. LARDI-TRANS.COM აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც ეხმარება ჩვენი სერვისის გაუმჯობესებას, ასევე უზრუნველყოფს ჩვენი დანართის მიერ იმ ამოცანების შესრულებაში, როსთვისაც თქვენ ის დაააყენეთ.

16.1. ონფიდენციალურობის პოლიტიკის თავისებურებები Android და iOS ოპერაციული სისტემებზე მოწყობილობებისთვის. LARDI-TRANS.COM აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც ეხმარება ჩვენი სერვისის გაუმჯობესებას, ასევე უზრუნველყოფს ჩვენი დანართის მიერ იმ ამოცანების შესრულებას,  როსთვისაც თქვენ ის დაააყენეთ.

 1. ინფორმაცია მომხმარებლებისგან. რომ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები თქვენ უნდა გქონდეთ LARDI-TRANS.COM-ის აკაუნტი. მისი შექმნისას ჩვენ ვითხოვთ თქვენგან პერსონალურ მონაცემებს. მაგალითად სახელს, ელ-ფოსტის მისამართს, ტელეფონის ანდა საპოსტო რეკვიზიტებს და ვინახავთ მათ თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერებში.

 2. ინფორმაციას, რომლებსაც ჩვენ ვღებულობთ თქვენი LARDI-TRANS.COM-ის სერვისების გამოყენების შედეგად. მისი შექმნისას ჩვენ ვითხოვთ თქვენგან პერსონალურ მონაცემებს. მაგალითად სახელს, ელ.ფოსტის მისამართს, ტელეფონის ანდა საპოსტო რეკვიზიტებს და ვინახავთ მათ თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერებში.

  1. ინფორმაცია მოწყობილობაზე. ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას მოწყობილობებზე (როგორიცაა მოდელი, საოპერაციო სისტემის ვერსია, მოწყობილების უნიკალური იდენტიფიკატორები, აგრეთვე მონაცემები მობილურ ქსელზე და ტელეფონის ნომერი).

  2. ჟურნალების ინფორმაცია. როდესაც თქვენ იყენებთ LARDI-TRANS.COM-ის სევრისებს, ანდა იხილავთ კონტენტს შასში, ზოგიერთი თქვენი ქმედება ავტომატურად შეინახება სერვისის ჟურნალებში, ამასთანავე რეგისტრირდება შემდეგი ინფორმაცია:

  3. IP მისამართები.

  4. სააპარატო მოვლენების მონაცემები.. მათ შორის სისტემების გაუმართაობაზე და მოქმედების შესახებ, ასევე პარამეტრებზე, ბრაუზერის ტიპსა და ენაზე, მოთხოვნის და URL გადასვლის თარიღსა და დროზე

  5. ინფორმაცია ადგილმდებარეობის შესახებ.. ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ მონაცემებს თქენს ადგილსამყოფელზე, ასევე ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს კოორდინატების დასადგენად, მაგალითად ვაანალიზებთ თქვენს IP-მისამართს, GPS მონაცემებს და სხვა მოწყობილობების სენსორებს , ახლომდებარე მოწყობილობის, Wi-Fi-ის წვდომის წერტილის და სატელეფონო ანძების .გამოვლენის მიზნით.

16.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თავისებურებები LARDI-TRANS.COM -ის ინტერნეტ პორტალში ფორმების შევსებისას, სადაზღვევო ხელშეკრულების დასადებად. LARDI-TRANS.COM აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც გვეხმარება ჩვენი მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ასევე უზრუნველყოფს ჩვენი დანართის მიერ იმ ამოცანების შესრულებაში, როსთვისაც თქვენ ის დაააყენეთ.. ინფორმაციას ჩვენ ვიღებთ შემდეგი წყაროებიდან:

 1. ინფორმაცია მომხმარებლებისგან. რომ გამოიყენოთ ბევრი ჩვენი მომსახურება საჭიროა LARDI-TRANS.COM-ის აკაუნტი. მისი შექმნისას ჩვენ მოვითხოვთ თქვენგან პერსონალურ მონაცემბი, მაგალითად სახელი, ელ-ფოსტის მისამართი, სატელეფონო ან საფოსტო რეკვიზიტები და ვინახავთ მათ თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერებში.

 2. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ თქვენს მიერ LARDI-TRANS.COM-ის ფორმის შევსების შედეგად - სადაზღვევო ხელშეკრულების დასადებად. LARDI-TRANS.COM-ის ფორმის შევსებისას სადაზღვევო ხელშეკრულების დასადებად თქვენ უნდა მიუთითოთ თქვენი პირადი მონაცემები, მაგალითად, სახელი ან იურუდუული პირის სახელი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი ან საფოსტო რეკვიზიტები. ინფორმაცია ტვირთებზე და მისი ჩატვირთვისა და ჩამოტვირთვის თარიღი, და ეთანხმებით თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაციის გადაცემაზე სადაზღვევო კომპანიას ხელშეკრულების დასადებად. კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, ჩვენ გადავცემთ მონაცემებს თქვენს მიერ შევსებული ფორმიდან:

  1. ფიზიკური პირის სახელზე და იურიდიული პირის დასახელებაზე.

  2. სახელწოდებაზე, ფორმაზე, ფასსზე, მასაზე და ტვირთების შეფუთვაზე.

  3. ჩატვირთვისა და ჩამოტვირთვის თარიღზე და ადგილზე.

  4. ინფორმაციას სატრანსპორტო საშუალებებზე და მძღოლის პირად  მონაცემებზე, გადამზიდებსა და სხვა სუბიექტებზე.

  5. სადაზღვევო ხელშეკრულების შევსების და ხელმოწერისათვის აუცილებელი სხვა ინფორმაცია.

 

როგორ ვიყენებთ შეგროვებულ მონაცემებს

 

17. მიღებული მონაცემების წყალობით შეგვიძლია უზრუნველვყოთ, ხელი შევუწყოთ, დავიცვათ, განვავითაროთ არსებული სერვისები და შევქმნათ ახალი, ასევე უზრუნველვყოთ LARDI-TRANS.COM და ჩვენი მომხმარებლების უსაფრთხოება.
სახელი, რომელსაც მიუთითებს მომხმარებელი თავის LARDI-TRANS.COM-ის პროფილზე, შეიძლება გამოყენებულიქნას ყველა ჩვენს სერვისებში, სადაც აუცილებელია LARDI-TRANS.COM-ის აკაუნტი. თუ თქვენი ელფოსტის მისამართი ანდა სხვა იდენტიფიკაციური ინფორმაცია უკვე ცნობილია სხვა ადამიანებისათვის, ისინიც შეძლებენ იპოვონ თქვენი LARDI-TRANS.COM-ის საჯარო პროფილი, მათ შორის სახელი და სხვა ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია თქვენს აკაუნტში.
Оთქვენი LARDI-TRANS.COM-ის აკაუნტის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემები აგრეთვე ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ LARDI-TRANS.COM-ის სერვისზე ან გარე დანართებში, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს აკაუნტთან (მაგალითად, გამოხმაურებებზე, კომენტარებსა და განაცხადებზე), შეიძლება გამოვიყენოთ კომერციული მიზნებით, მათ შორის რეკლამაში.
LARDI-TRANS.COM-სთან დაკავშირებისას, თქვენი შეტყობინებები ინარჩუნება, იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ პრობლემის სწრაფი გადაჭრა. ზოგჯერ ჩვენ ვუგზავნით მომხმარებელს ელფოსტაზე შეტყობინებას მომავალ ცვლილებებზე ან სერვისების მუშაობის გაუმჯობესებაზე.
თუ საჭიროა თქვენი მონაცემების გამოყენება, რომელიც არ არის ნახსენები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ წინასწარ თანხმობას ამაზე.

 

18. ინფორმაცია, რომელსაც LARDI-TRANS.COM წარუდგენს მესამე პირებს.
ჩვენ არ ვასაჯაროებთ მომხმარებლების პირად ინფორმაციას კომპანიების, ორგანიზაციებისა და კერძო პირებისთვის,რომლებიც არ არიან დაკავშირებული LARDI-TRANS.COM-თან. გამონაკლისს შეადგენს მხოლოდ ქვემოთ მოყვანილი შემთხვევები:

 1. მომხმარებელმა მისცა ამაზე თავისი თანხმობა. ჩვენ შეგვიძლია წარვუდგონოთ ინფორმაცია კომპანიებს, ორგანიზაციებსა და კერძო პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული LARDI-TRANS.COM-თან, თუ თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით ან სხვაგვარად გამოხატეთ თანხმობა წინამდებარე კონფიდენციალურობის წესების გათვალისწინებით.

 2. LARDI-TRANS.COM-ის დავალებით მესამე პირებს დამუშავებისთვის.. ჩვენ წარვუდგენთ პერსონალურ მონაცემებს LARDI-TRANS.COM-ის აფილირებულ პირებს, სხვა სანდო კომპანიებს და პირებს LARDI-TRANS.COM-ის დავალებით მონაცემთა დამუშავებაზე და ასეთი დამუშავება ხორციელდება ჩვენი ინსტრუქციების შესაბამისად, კონფიდენციალურობის პოლიტიკითა და სხვა უსაფრთხოების მოთხოვნების გამოყენებით.

 3. კანონმდებლობის მოთხოვნები.. ჩვენ ვთავაზობთ თქვენს მონაცემებს კომპანიებს, ორგანიზაციებს ან ფიზიკურ პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული LARDI-TRANS.COM-თან, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კეთილსინდისიერად გვწამს, რომ მიიღოს, გამოიყენოს ან გაამჟღავნოს ასეთი ინფორმაცია გონივრულად, მიზნობრივად საჭიროა:

  1. კანონმდებლობის მოთხოვნების, სასამართლოს გადაწყვეტილების ან სახელმწიფო დაწესებულებების მოთხოვნის იძულებითი შესრულება;

  2. იძულებით შესრულდეს გამოყენების პირობები ან გამოიძიებულიქნას მათი შესაძლო დარღვევები;

  3. იდენტიფიცირება, თავიდან აცილება ან სხვაგვარი თაღლითობის თავიდან აცილება და ტექნიკური ან უსაფრთხოების პრობლემების ამოღება;

  4. დავიცვათ უფლებები, LARDI-TRANS.COM-ის ფირმის საკუთრებისა და უსაფრთხოების უფლება, ჩვენი მომხმარებლების ან მთლიანად საზოგადოების, როგორც ამას ითხოვს კანონმდებლობა.

 

19. ინფორმაციის დაცვა. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ დავიცვათ LARDI-TRANS.COM-ისა და მომხმარებლების უსაფრთხოება არასანქცირებული წვდომის მცდელობისგან, ჩვენთან შენახულ მონაცემთა განადგურების, გამომჟღავნების წინააღმდეგ. კარძოდ ჩვენ ვაკეთებთ შემდეგს:

 1. ჩვენ გთავაზობთ ავთენტურობას LARDI-TRANS.COM აკაუნტზე წვდომისთვის, განუწყვეტლივ ვაუმჯობესებთ მონაცემთა შენახვისა, შეკრებისა და დამუშავების პირობებს, მათ შორის ფიზიკური უსაფრთხოების ზომებს, ჩვენი სისტემის არასანქცირებული წვდომის აღსაკვეთად;

 2. ჩვენ ვზღუდავთ ჩვენი თანამშრომლებლის, კონტრაქტორების და აგენტების პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობას, ასევე ვაკისრებთ მათ მკაცრ სახელშეკრულებო ვალდებულებებს, რომელთა დარღვევის გამო გათვალისწინებულია სერიოზული პასუხისმგებლობა და ჯარიმები.

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2017-06-30